Privacywetgeving

Beste relatie,

Misschien heeft u er al iets over gehoord: vanaf 25 mei 2018 gaat er in de hele Europese Unie een nieuwe privacywetgeving in. Deze wet zorgt ervoor dat de bescherming van persoonsgegevens in alle EU-landen op dezelfde manier geregeld wordt.

 

HerCor BV gaat zorgvuldig om met uw gegevens. U hoeft zich over thema’s als privacy en gegevensbescherming dus geen zorgen te maken. Wij hebben onze privacy policy al aangepast aan de nieuwe regels van de EU.

 

Heeft u vragen rondom de thema’s gegevensbescherming en privacy? Neem dan gerust contact met ons op.

Wet DBA

14 FEB TOT 1 JANUARI 2020 GEEN HANDHAVING WET DBA

De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is opgeschort tot 1 januari 2020. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen tot die tijd dus geen boetes of naheffingen opgelegd krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat sprake was van een arbeidsovereenkomst in plaats van een overeenkomst van opdracht. Vanaf 1 juli 2018 wordt mogelijk wel de handhaving van “kwaadwillenden” verruimd.

Kwaadwillenden

De Belastingdienst kan handhaven en dus boetes opleggen als een partij een bewezen kwaadwillende is. Dat kan als de volgende drie punten alle drie zijn bewezen:

 1. er is sprake van een (fictieve) arbeidsovereenkomst;
  2. er is sprake van duidelijke schijnzelfstandigheid;
  3. er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Of je al dan niet werknemer bent, wordt onder meer bepaald door de vraag of er sprake is van een gezagsrelatie.

Vóór 1 januari 2019 dient verduidelijkt te worden wat een gezagsrelatie onder de huidige wetgeving inhoudt. In de basis betekent een gezagsrelatie dat leiding en toezicht bij de werkgever/opdrachtgever ligt.

Het kabinet wil de grote groep ZZP’ers beschermen voor een situatie van schijnzelfstandigheid (eigenlijk in dienstbetrekking zijn). Ook wil het kabinet voorkomen dat ZZP’ers werken voor een tarief dat zo laag is, dat zij zich niet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en ook geen pensioen opbouwen. Het kabinet wil voorkomen dat medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd, medewerkers met een contract voor bepaalde tijd en zelfstandigen, concurrenten van elkaar zijn.

Nieuwe wet- en regelgeving rond ZZP’ers wordt beoogd op 1 januari 2020 in werking te treden.

Voorlopig verandert er dus niets voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Er zijn geen boetes en naheffingen. Bij onzekerheid over de zelfstandigheid kan de overeenkomst van opdracht voorgelegd worden aan de Belastingdienst.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

VAR 2016

Modelovereenkomsten als vervanger van de VAR-verklaring gereed

17 november 2015

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft bekendgemaakt dat het afschaffen van de VAR-verklaring wordt uitgesteld tot 1 april 2016, dat er een ruime overgangsperiode komt die het hele jaar 2016 geldt en dat in de nieuwe opzet de Belastingdienst gaat werken met modelovereenkomsten per sector die zzp’ers en bedrijven als alternatief kunnen gebruiken. Bedrijven die zzp’ers inhuren kunnen zo vooraf zekerheid krijgen over de vraag of de Belastingdienst accepteert dat er geen sprake is van een dienstverband.

Wat wordt de nieuwe situatie (uitkomsten overleg bedrijfsleven-zzp-overheid)

 • Samen met de Belastingdienst zijn algemene modelovereenkomsten uitgewerkt voor zowel detussenkomstsituatie als de directe relatie (geen verplichting tot persoonlijke arbeid en geen werkgeversgezag). Deze overeenkomsten kunnen direct worden gebruikt. Zo kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers, zichzelf vrijwaren van het risico op naheffing. Branches of ondernemers hoeven dus niet nog apart goedkeuring van de Belastingdienst te vragen.
 • De VAR wordt pas op 1 april i.p.v. 1 januari aanstaande afgeschaft en heel 2016 geldt als proefjaar om de nieuwe systematiek – op basis van de algemene modelovereenkomsten – in te regelen.
 • Dat betekent dat de bestaande VAR-verklaring uit 2014 of 2015 zijn vrijwarende werking houdt totdat de nieuwe wet is ingegaan.
 • Over de overgangsregeling zullen VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP de precieze details nog met het kabinet uitwerken. Inzet daarbij is dat de overgang van de VAR naar de nieuwe systematiek zo soepel mogelijk verloopt.

Meer informatie

 • De modelovereenkomsten zijn ook te vinden op de site van Belastingdienst, via deze link. Let op: in overeenkomsten moet een standaard-tekst met verwijzing naar de modelovereenkomst worden opgenomen.
 • VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP zullen binnenkort over dit onderwerp voorlichtingsbijeenkomsten organiseren
 • Naast deze algemene overeenkomsten zijn op de website van de Belastingdienst ook overeenkomsten te vinden die op specifieke situaties toezien. Echter, de algemene overeenkomsten zijn direct te gebruiken en daarvoor hoeven dus geen aparte afspraken met de Belastingdienst te worden gemaakt. Dit is uiteraard wel mogelijk.
 • Ook zal de Belastingdienst op haar website nog een algemene leidraad gaan publiceren voor het globaal beoordelen van arbeidsrelaties. Hierbij valt te denken aan een overzicht van groene of rode bepalingen die wel of juist niet ertoe kunnen bijdragen dat het oordeel ‘buiten dienstbetrekking’ kan worden gegeven.

Bron: VNO-NCW Nederland